Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sensationair-Breda

 

Artikel 1 Algemeen

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door SensationAir-Breda, nader te noemen: de Verhuurder, aan de Huurder, nader te noemen: de Huurder, gedane aanbiedingen, alsmede op alle door de Verhuurder met de Huurder gesloten overeenkomsten.
 2. Door de Huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de Verhuurder niet, behoudens indien en voor zover de Verhuurder daarmede uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden door de Verhuurder ten eniger tijd toegepast ten voordele van de Huurder, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.
 3. Met gehuurde materialen nader te noemen: gehuurde, wordt bedoelt het geheel aan materialen wat aan de Huurder is meegegeven, hieronder valt onder andere maar niet uitsluitend, kussens, blowers, spelmaterialen, haringen, emballage.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald, en gebaseerd op door de Huurder verstrekte gegevens.
 2. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.
 3. De overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de Verhuurder de aanvraag schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt. Dit laatste geldt eveneens in het geval, dat opdrachten in ontvangst zijn genomen door personeel, vertegenwoordigers of tussenpersonen van de Huurder.
 4. Met het goed keuren van de offerte, geeft Huurder aan op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en is annuleren of ontbinden van de overeenkomst derhalve onderhevig aan de voorwaarden zoals gesteld in de algemene voorwaarden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 3 Prijzen

 1. De door de Verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro’s exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, vrachtkosten e.d..
 2. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de Verhuurder het recht de prijs dienovereenkomstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding(te) voorziene omstandigheden. De Verhuurder zal de Huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging. De Huurder, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de Verhuurder de prijs heeft verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij het prijsverhogingen betreft waartoe de Verhuurder op grond van wettelijke voorschriften verplicht is.

Artikel 4 Annulering

 1. Annuleren door Huurder:
 2. Annulering van de overeenkomst door de Huurder is mogelijk tot 24 uren voor het moment van uitvoering van de overeenkomst. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop de Verhuurder het schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering. In geval van annulering is de Huurder:
  1. 0% van de overeengekomen prijs verschuldigd, bij een annulering, die 15 dagen ligt voor de dag van uitvoering
  2. 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering, die tussen de 14 en 8 dagen ligt voor dag van uitvoering.
  3. 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering, die tussen de 7 en 2 dagen ligt voor de dag van uitvoering
  4. 75% van de overeengekomen prijs verschuldigd bij een annulering die de dag voor uitvoering ligt of op de uitvoeringsdag zelf valt.
 3. Indien Huurder de uitvoering verplaatst naar een datum binnen 3 maand na de originele datum van de overeenkomst kan deze eenmalig kosteloos worden verplaatst, onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen en met uitsluiting van annuleringen, waarbij de uitvoering ligt binnen 24 uur , projectafspraken en uitzonderingsdagen, inhuurmaterialen. Vervallen 22-4-2023 vervangen door afkoopregeling , zie artikel 4 lid 4.
 4. Uitzonderingen waarvoor een ander annuleringsvoorwaarden gelden:
 5. projectafspraken. Grote projecten, waarbij er veel materialen besproken worden, krijgen hun eigen annuleringsvoorwaarden, deze zullen in overleg worden vastgesteld en altijd schriftelijk vast gelegd worden en vervangen de standaard annuleringsvoorwaarden.
 6. koningsdag, koningsspelen, nationale buitenspeeldag, nationale burendag. Deze dagen hebben hun eigen annuleringsvoorwaarden , deze zullen schriftelijk in de offerte worden opgenomen en en vervangen de standaard annuleringsvoorwaarden.
 7. Materialen, die speciaal voor u worden ingehuurd, daarvoor gelden de annuleringsvoorwaarden van de partij, waar de Verhuurder bij inhuurt. deze voorwaarden zullen schriftelijk vast gelegd worden (offerte/orderbevestiging) en vervangen de standaard annuleringsvoorwaarden.
 8. Orders waarbij schriftelijk is vermeld dat er andere annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
 9. Afkoop annuleringskosten
  1. Voor 10% van de huursom kunt u op voorhand annuleringskosten afkopen, dit geeft u het recht om zonder opgaaf van reden en op elk moment de order te annuleren. Afkoop annuleringskosten kunt u alleen afsluiten op voorhand.
  2. De regeling “Afkoop annuleringskosten”is alleen van toepassing als dit schriftelijk is vastgelegd door de Verhuurder. ( offerte/orderbevestiging) .
 10. Annuleren door Verhuurder
  1. De Verhuurder heeft het recht de overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de Huurder te wijzigen, tot 7 dagen voor het moment waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd. De Huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
  2.  Indien de Verhuurder annuleert dan wel het tijdstip van verhuur wijzigt, dan is de Huurder gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

  Artikel 5 Termijn/Tijdstip

  1. Verhuur Afspraken tussen de Verhuurder en de Huurder betreffende het moment waarop de Huurder over de door hem gehuurde zaken (hieronder in deze voorwaarden tevens te verstaan: anderszins ter beschikking gestelde zaken)kan beschikken, zullen door de Verhuurder met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen.
  2. In het geval van (dreigende) overschrijding vanuit de kant van de verhuurder, dan zal de Verhuurder met de Huurder in contact treden teneinde in goed onderling overleg hieromtrent nieuwe afspraken te maken. Wanneer de Verhuurder de aldus gemaakte nieuwe afspraken, wederom niet in acht neemt. Dan heeft de Huurder het recht de overeenkomst te ontbinden. Hiervoor dient de Huurder binnen twee weken na constatering, de Verhuurder schriftelijk te sommeren tot nakoming van de overeenkomst, wanneer aan deze sommatie binnen twee weken geen gehoor is gegeven, is de overeenkomst automatisch ontbonden.
  3. Indien de Verhuurder door overmacht niet verwijtbaar is voor niet kunnen nakomen van de gemaakte afspraken, dan is de Huurder niet gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Reden van overmacht zijn onder andere maar niet uitsluitend: Defect aan rijdend materiaal, files, ziekte, wettelijke regels die uitvoering verhinderen.
  4. Indien materiaal/levering geaccepteerd is door de Huurder , door middel van tekenen leverbon dan wel pakbon, vervalt het recht op ontbinden van de overeenkomst genoemd in artikel 5.2.
  5. Verhuur Afspraken tussen de Verhuurder en de Huurder betreffende het moment waarop de Huurder over de door hem gehuurde zaken (hieronder in deze voorwaarden tevens te verstaan: anderszins ter beschikking gestelde zaken)kan beschikken, zullen door de huurder met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen.
  6. In het geval van (dreigende) overschrijding vanuit de kant van de huurder, dan zal de huurder met de verhuurder in contact treden teneinde in goed onderling overleg hieromtrent nieuwe afspraken te maken. De verhuurder is gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen bij overschrijding.
  7. Wanneer de huurder de aldus gemaakte nieuwe afspraken conform artikel 5 lid 6, wederom niet in acht neemt. Dan heeft de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden. En al het gehuurde materiaal terug te vorderen. De verhuurder is gerechtigd alle kosten verbonden aan het terughalen materialen als mede extra vergoeding voor huurderving, extra inhuur voor bedrijfsvoering, op de huurder te verhalen.

   

  Artikel 6 Betaling en verzuim

  1. Betaling dient dan wel vooraf per bankoverschrijving of contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen.
  2. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient indien mogelijk direct contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. Indien dit niet mogelijk is, achteraf per bankoverschrijving. De Huurder ontvangt in beide gevallen per mail een factuur voor bovengenoemde kosten.
  3. De Verhuurder behoudt in aanvulling op  6.1 het recht schade en/of vervuiling, die niet direct waarneembaar is/zijn, achteraf in rekening te brengen. De Verhuurder zal de Huurder uiterlijk binnen 4 dagen na retourneren materialen melden dat er bijkomende kosten zijn welke hij met foto's zal staven. Indien mogelijk wordt schadekosten meteen bepaalt en gefactureerd, indien de Verhuurder afhankelijk is van schadekosten bepaling door derden, dan zullen de kosten later bekend worden gemaakt en gefactureerd.
  4. De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Verhuurder. In dat geval dient betaling ten minste 3 dagen voor aanvang van huur plaats te vinden.
  5. Bij last-minutes orders ,te weten orders waarbij uitvoering binnen 48 uur ligt ten opzichte van bestelmoment, dient er of op locatie voor het lossen van de materialen of bij ons magazijn voor het inladen van de materialen betaald te worden!
  6. Na het verstrijken van de betalingstermijn (14 dagen na versturen verzenddatum) is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.
  7. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.
  8. Zodra de Huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, of een gedeelte van die maand. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
  9. Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.
  10. Indien de Huurder verzuimt de materialen in te leveren op de afgesproken tijden, dan is de Huurder gerechtigd extra huur in rekening te brengen. Deze extra huur wordt berekent per dag/dan wel deel van een dag, waarbij gerekend wordt met vijftig procent van de normale daghuur.

  Artikel 7 Uitvoering

  1. Bij uitvoering van de overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert of een verlaging van de overeengekomen huursom.
  2. Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Alle door de Verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto gelost.
  4. Onder de plaats van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de ter beschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de wagens van Verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand van de locatie tot waar de voertuigen van Verhuurder kunnen komen.
  5. Indien de plaats van bestemming verder ligt dan, niet bereikbaar is voor of extra werkzaamheden vereist om te kunnen lossen dan wel laden, Dan is de Verhuurder gerechtigd extra arbeidskosten in rekening te brengen. Arbeidskosten worden berekend a €35,00 exclusief btw per uur per persoon.

  Artikel 8 Diefstal, brand, vervuiling, schade en overige verzekeringen

  1. De gehuurde materialen vallen tijdens het in beheer/bezit zijn van Huurder geheel onder de verantwoordelijkheid en zorg van de Huurder en vallen op geen enkele manier onder de verzekering van de Verhuurder.
  2. Schade aan het gehuurde, veroorzaakt binnen de periode waarin de Huurder voor het gehuurde verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan Verhuurder te worden gemeld.
  3. Indien Huurder schade, vervuiling, vermissing constateert op het moment van opzetten dan wel gebruiken product, dan dient de Huurder dit direct maar op zijn minst binnen drie uur na in gebruik nemen schriftelijk te melden (mail/app/sms) bij de Verhuurder. Reclameren bij inleveren is te laat en dan zal schade/vermissing of vervuiling in rekening gebracht worden bij de Huurder.
  4. In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde is de Huurder verplicht dit binnen 24 uur na ontdekking aan Verhuurder te melden en van de diefstal aangifte te doen bij een politiebureau. Tevens is Huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Verhuurder te overleggen.
  5. Indien de Huurder verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan Verhuurder te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.
  6. Bij diefstal, verlies of schade, die de dagwaarde overstijgt, verplicht de Huurder zich de schade aan Verhuurder te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval herstel nog mogelijk is, verplicht de Huurder zich tot vergoeding van de reparatiekosten, die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/ vermissing van/ diefstal van onderdelen en/of toebehoren van het Gehuurde. Daarnaast is de Huurder aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Verhuurder geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
  7. Voor vermiste zaken, waarvoor door Verhuurder reeds de dagwaarde aan de Huurder is door belast en die later alsnog door de Huurder wordt gevonden en geretourneerd, is de Huurder de huurprijs tot aan de afgiftedatum van het vermiste verschuldigd. Deze wordt door Verhuurder in mindering gebracht op de aan de Huurder te retourneren vergoeding van de dagwaarde.
  8. De door of namens Verhuurder gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde, komt rechtstreeks voor rekening van de Huurder.
  9. Huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde schuld heeft.
  10. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik Gehuurde door Huurder , noch aan Huurder noch aan derden. Dit valt volledig onder de verantwoording van Huurder.
  11. LET OP , de meeste verzekeringen geven geen dekking voor gehuurde materialen.

  Artikel 9 Reclames

  1. De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
  2. Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te controleren of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

  Artikel 10 Aansprakelijkheid

  1. De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

  Artikel 11 overmacht

  1. Overmacht Verhuurder
   1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer windkracht 5 en hoger, Rukwinden, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door Huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten, wettelijke maatregelen die Verhuurder niet had kunnen voorzien.
   2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
  2. Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  3. Overmacht Huurder
   1. Er zijn geen overmachtsituatie, waarbij de Huurder gerechtigd is , de overeenkomst te ontbinden, dan wel een verlaging van de overeengekomen huursom, dan wel kwijtschelding van de gehele huursom
   2. Zaken als storm, regen, overlijden, wettelijke maatregelen al dan niet tijdelijk van aard, het niet hebben of het niet verleend krijgen van een vergunning zijn zaken die geheel voor risico komen van Huurder.

  Artikel 12 Ontbinding

  1. De Verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld:
   1. .indien de Huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
   2. indien de Huurder in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;
   3. indien nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt, dan wel(verdere)uitvoering door de Verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is.
  2. In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de Verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De Huurder is gehouden de Verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan.
  3. In geval van ontbinding, als bedoelt in 12.1 is de Huurder gehouden alle reeds door de Verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en ze verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de Verhuurder om volledige schadeloosstelling te vorderen.

  Artikel 13 Afkoopregelingen

  1. Afkoop Schadekosten regeling
   1. Conform artikel 8 is de Huurder aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, voorgevallen tijdens de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft.
   2. Huurder kan bovengenoemd risico grotendeels afkopen middels onderstaande regeling. Niet voor alle zaken is het afsluiten van de regeling mogelijk. Voor de te huren zaken waarop (één van) deze regelingen wél mogelijk (is) zijn, is het afsluiten van de afkoop schadekosten regeling vrijwillig.
   3. Zaken waar geen afkoop schadekosten mogelijk is, al dat gene waar Verhuurder schriftelijk van aangeeft in de offerte/orderbevestiging/algemene voorwaarden, dat zij hier niet onder vallen, maar met zekerheid valt hieronder zonder uitsluiting van andere zaken,
    1. materialen die voor u ingehuurd worden bij derden
    2. Voedsel, dranken en verbruiksproducten.
    3. Arbeid en transportkosten
    4. Bierpullen
  2. De afkoop schadekosten regeling dekt schade veroorzaakt aan het gehuurde door Huurder en zijn gezelschap, maar uitsluitende het Gehuurde.
  3. . Van de dekking zijn uitgezonderd:
   1. schade ten gevolge van brand, diefstal, ondeskundig en/of onzorgvuldig gebruik en/of nalatigheid.
   2. Vandalisme, het moedwillig vernielen/beschadigen van artikel. (o.a. maar niet uitsluitend kapotsnijden, schrijven met merkstiften)
   3. Breuk aan glas servies en aardewerk (porselein, glas –en aardewerk)
  4. Voor de Afkoop schadekosten regeling betaalt u een toeslag van 10% van de huurprijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  5. Op artikelen van van boven de €1000,00 zit een eigen risco van €100,00 per €1000,00 waarde.
  6. Afkoop schadekostenregeling kan alleen op voorhand worden afgesloten, ten laatst op moment van afhalen dan wel moment van levering.
  7. Afkoop Annuleringskosten
   1. Conform artikel 4 is de Huurder annuleringskosten verschuldigd afhankelijk van het moment van annuleren.
   2. Huurder kan bovengenoemd risico grotendeels afkopen middels onderstaande regeling. Niet voor alle zaken is het afsluiten van de regeling mogelijk. Voor de te huren zaken waarop (één van) deze regelingen wél mogelijk (is) zijn, is het afsluiten van de afkoop Annuleringskosten regeling vrijwillig.
   3. Zaken waar geen afkoop annuleringskosten mogelijk is, al dat gene waar Verhuurder schriftelijk van aangeeft in de offerte/orderbevestiging, dat zij hier niet onder vallen, maar met zekerheid valt hieronder zonder uitsluiting van andere zaken,
   4. materialen die voor u ingehuurd worden bij derden
   5. Arbeid en transportkosten bij annulering binnen 48 uur voor uitvoering opdracht.
   6. Dranken en Etenswaren, al gelang datum annulering en soort artikel worden deze geheel niet berekend of volledig.
  8. Voor de Afkoop annuleringskosten regeling betaalt u een toeslag van 10% van de huurprijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  9. Afkoop annuleringskosten kan alleen op voorhand worden afgesloten en in offerte stadium of direct via order website.
  10.  De afkoopannuleringskosten dient vooraf maximaal één dag na bevestigen offerte voldaan te worden.
  11. Indien de betaling uitblijft vervalt de afkoopannuleringskosten regeling.

  Artikel 14 Geschilbeslechting en Rechtskeuze

  1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de Verhuurder is gevestigd.
  2. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.
  3. Huurder en Verhuurder zullen allereerst proberen het geschil in de minne te schikken. Alvorens een rechtsgang te maken.
  4. Indien Huurder dan wel Verhuurder zonder poging eerst te schikken, gelijk een rechtsgang inzet, dan is de gedaagde partij gerechtigd de volledige gerechtskosten in rekening te brengen bij de eiser.

  * Verhuurprijzen in deze prijslijst zijn dagprijzen, mits anders vermeld.

   

  * Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW.

  versie 24-4-2023